Franci Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL, predstavil poročilo o nadzoru nad porabo javnih financ za leto 2019

četrtek, 21.1.2021

Franci Slak, predsednik Nadzornega obora MOL, je na januarski seji Mestnega sveta MOL predstavil poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL in smotrnosti porabe javnih sredstev za leto 2019. Nadzorniki so največ pozornosti posvetili poslovanju občinskih podjetij in zavodov.

Slak je opozoril, da so nadzorniki zapisali, da realizacija preteklih proračunov ni v celoti izvršena, ampak le do višine 72 %. V ta namen so izdali priporočila, da strokovne službe pojasnijo izpad nerealiziranih projektov in vzroke.

Pregled nadzora je pokazal , da je na dan 31. 12. 2019 v Bilanci stanja MOL stanje spornih terjatev v višini 7.691.657EUR od tega znašajo sporne terjatve po posameznih dolžnikih 836.959 EUR. Prav tako so nadzorniki zahtevali, da mestna uprava preveri možnost poenostavitve postopkov z zvezi z izplačilom za nadure in podaljšano delo. Predlagali so preveritev, ali nadurno in podaljšano delo ne pomenita neupravičenega podaljševanja delovnega časa ali neupravičenega povečanja plač posameznikom.

Mestna svetnika NSi Ljubljana sta sicer pohvalila nadzor nad poslovanjem občine za leto 2019. Opozorila sta na bistveno predlog seznam neplačanih najemnin posameznikov, saj so nekateri dolžniki zavedeni že od leta 2004 dalje.

V nadaljevanju razprave sta Mojca Sojar in Jožef Horvat opozorila na slabo prodajo majhnih zemljišč (škrbin), za katere je občina postavila zelo visoke cene prodaje. Iz navedenega izhaja, da imamo še vedno predlog seznam neprodanih škrbin.

Veliko mestnih svetnikov se ni strinjalo, da so nadzorniki zapisali, naj občina presodi smotrnost sedanjega sistema ustanavljanja in financiranja zasebnih vrtcev, saj MOL financira zasebne vrtce tudi v primeru, ko obstajajo prosta mesta v javnih vrtcih. Svetniški klub NSi Ljubljana je poudaril, da tovrstna ugotovitev ne sodi v poročilo o opravljenem nadzoru, ker to tematiko ustrezno ureja že zakonodaja.