Z amandmajem NSi Ljubljana želimo nekatere družbene skupine izvzeti iz plačila turistične takse

sreda, 4.4.2018

Zakon o spodbujanju razvoja turizma bo začel veljati 15. marca 2018. Slovenske občine bodo imele za sprejetje odlokov o taksi na voljo zgolj tri mesece časa. Mestni svetniki bomo na aprilski seji odločali o višini turistične takse. Večina drugih občin se o višini še usklajuje. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo pripravil amandma, s katerim želimo oprostiti plačila turistične takse nekatere družbene skupine.

Turistično takso lahko skladno z zakonom občine določijo do višine 2,50 evra, pri čemer je MOL določila najvišjo možno višino, to je 2,5 evra. Ponudniki turističnih storitev bodo morali poleg turistične takse obvezno obračunati še promocijsko takso za financiranje javne agencije v višini četrtine takse. Skupaj bo  celotna turistična taksa znašala največ 3,12 evra. To je skoraj 150 odstotkov več od 1,26 evra, kolikor jo zdaj zaračunavajo v večini občin.

Svetniški klub NSi Ljubljana je za aprilsko sejo Mestnega sveta MOL pripravil amandma, s katerim želimo izvzeti nekatere družbene skupine od plačila turistične takse, in sicer študentje iz tretjih držav, ki so prejemniki štipendije Republike Slovenije ali so udeleženci organizirane mobilnosti v programih Evropske unije (ERAZMUS + in podobno) ali prihajajo na izmenjave v Republiko Slovenijo na podlagi meduniverzitetnih sporazumov. Prav tako se nam zdi smiselno, da turistično takso ne plačujejo druge osebe, ki bivajo na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi programov za namen izobraževanja, znanosti ter razvoja in raziskav oziroma praktičnega dela s teh področij.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma sicer že predvideva delno ali celotno oprostitev takse za invalide ter druge družbene skupine. Občini zakon dodatno omogoča, da s svojim predpisom določi še nekatere osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Ker zakon ne predvideva oprostitve plačila turistične takse za osebe in programe, ki smo jih navedli v amandmaju, predlagamo občini, da jih z amandmajem potrdimo.