Aprilska seja Mestnega sveta minila v znamenju osnutka proračuna za leto 2019

sreda, 18.4.2018
Anton Kranjc, mestni svetnik NSi, je v ustnem svetniškem vprašanju zahteval odgovore na kršitve prostorskega načrtovanja s strani investitorja, ki naj bi v Rožni dolini nepravilno zgradil stanovanjski objekt. Mojco Kucler Dolinar čudi, ker nekateri predsedniki četrtnih skupnosti iz Liste Zorana Jankovića niso sklicali sej četrtnih skupnosti ter obravnavali osnutek proračuna za leto 2019.

Anton Kranjc je povedal, da je v Rožni dolini v zazidalnem območju OPPN 41/11 oznaka RD 27 zgrajen objekt B, ki je evidentno v nasprotju z veljavnim OPPN-jem. Opozoril je, da je bila v zvezi s tem s strani prebivalcev Rožne doline podana prijava na inšpekcijske službe, od koder pa ni nobenega odziva. Zanimalo ga je, kaj naredijo pristojne službe MOL, kadar pride do kršitev določil sprejetega OPPN-ja ter  kaj so storile v tem konkretnem primeru.

Iz Oddelka za urejanje prostora so odgovorili, da je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem. Na občini niso zaznali nobenih kršitev.

Zaključni račun MOL za leto 2017 je pokazal, da so bili prvotno načrtovani prihodki za kar 23 % nerealno načrtovani. Zadolženost občine se je od leta 2006 do 2016 nekoliko zmanjšala, a je v letu 2017 ponovno narasla za kar 2 milijona evrov. Dolg občine znaša 114 milijonov evrov, kar predstavlja skoraj polovico prihodkov proračuna za leto 2017.

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je v razpravi o osnutku proračuna za leto 2019 dejala, da gre za najpomembnejši dokument občine. Čudi jo, ker nekateri predsedniki četrtnih skupnosti iz Liste Zorana Jankovića niso sklicali sej četrtnih skupnosti ter obravnavali izredno pomemben dokument. Županu je predlagala, naj spodbudi predsednike četrtnih skupnosti, naj na sejah podajo svoje pripombe ter sooblikujejo proračun za leto 2019.

Vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana je izrazila prepričanje, da ni potrebno graditi garažne hiše pod tržnico. »Zavedamo se, da se z razvojem turizma niža kakovost življenja v ožjem mestnem jedru. Ne zdi se nam primerno, da dodatno nižamo kakovost življenja z novo garažno hišo pod tržnico, ki ni ekonomsko upravičena gradnja. Tej gradnji nasprotujejo krajani ter strokovna javnost,« je bila jasna Kucler Dolinarjeva. Ob koncu razprave je župana vprašala, ali bo občina uspela v letu 2019 zgraditi nov Zdravstveni dom v Jaršah skupaj s pripadajočimi objekti, in sicer knjižnico, prostori za potrebe četrtne skupnosti ter dnevnim centrom za starejše.

Župan je odgovoril, da je na Zdravstvenem domu Jarše vknjižena hipoteka Gorenjske banke na podjetje, ki se nahaja v stečaju, zato ne ve, kdaj bo prišlo do želene gradnje.

Mestna občina Ljubljana bo tudi letos v sklopu praznovanja mestnega praznika podelila najvišja občinska priznanja in nagrade. Mestni svet je na predlog Komisije za priznanja in odličja potrdil, da letošnji laskavi naziv častne meščanke in meščana prejmeta humanitarka Anita Ogulin ter gospodarstvenik in športni funkcionar Janez Kocijančič.