Ljubljanska NSi čakajoč na ...

nedelja, 23.10.2011

Na današnji novinarski konferenci je svetnica MOL Mojca Kucler Dolinar v imenu svetniškega kluba NSi pozvala Komisijo za preprečevanje korupcije k takojšnji in skrbni obravnavi prijave suma korupcije in klientelizma ob sprejemanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, ki jo je že pred več kot letom podala N.Si, a Komisija prijave v zvezi s predvideno gradnjo garažne hiše izpod tržnice še vedno ni obravnavala, čeprav javni interes zahteva prednostno in skrbno obravnavo.

V Sloveniji, zlasti pa v njeni prestolnici, smo v zadnjih letih priča številnim problematičnim posegom v zaščiteno kulturno dediščino, zato bi morala Komisija čim prej zavzeti jasna stališča glede zaščite javnega interesa na področju kulturne dediščine.

Zaradi pomena javne dobrine, v katero se poskuša poseči bi stališče Komisije zaradi svoje teže pomenilo precedens glede reševanja kolizije zasebnih interesov z javnimi interesi na področju temeljne ustavne vrednote kulturne dediščine. O izjemnem pomenu kulturne dediščine v našem pravnem redu priča že umeščenost vrednote v splošne določbe Ustave, kjer je državi naložena skrb za ohranjanje kulturne dediščine. Predmet zaščite kulturne dediščine so predvsem vrednote, ki jih posamezen objekt odraža in ne zgolj objekt kot takšen. Ker vrednot, kljub izjemnemu pomenu ni mogoče denarno ovrednotiti, je treba posege vanje obravnavati še s posebej veliko skrbnostjo. Žal pa smo priča ravno nasprotnemu dogajanju, ko se subjektom, ki nedopustno uničujejo vrednote zaščitene kulturne dediščine v praksi ne preprečuje njihovega ravnanja niti niso deležni nobenih učinkovitih sankcij. V primeru uresničitve načrtovane gradnje na območju tržnice bodo nepovratno uničene vrednote, ki so neločljivo povezane s prostorom ljubljanskih tržnic. Vrednote, ki tvorijo kulturno dediščino ljubljanske tržnice ni dopustno skrčiti zgolj na tržno menjavo, saj je ljubljanska tržnica mnogo več - tržnica je kot kulturna dediščina nacionalnega pomena kulturno-zgodovinski prostor, ki ga je temu primerno potrebno tudi zavarovati. Zaradi navedenega je tako premočrtno in brezkompromisno izvajanje projekta gradnje garažne hiše na območju tržnice tudi ustavnopravno sporno, saj je MOL brez temeljite strokovne analize in brez upoštevanja pomislekov stroke in tudi občanov nekritično in pristransko dala absolutno prednost svobodni gospodarski pobudi pred zaščito temeljne ustavne vrednote kulturne dediščine, čeprav bi zaradi neoprijemljivosti navedene vrednote in njenega nacionalnega pomena morala opraviti še posebej skrben test tehtanja.

Dodaten dvom v ustreznost postopka in navedenega odloka nam vzbuja tudi Akt o javno- zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta ki ga je Mestni svet sprejel na svoji seji julija 2011, saj akt omogoča netransparentno in arbitrarno odločanje o urejanju pravic in obveznosti med zasebnim partnerjem in MOL, kar predstavlja za javni interes še dodatna tveganja. Tudi pri izdaji gradbenega dovoljenja je prihajalo do evidentnih kršitev postopka in materialnih predpisov, kar še dodatno potrjuje sume prijavitelja o obstoju netransparentnosti in koruptivnosti pri izvedbi navedenega projekta.

Poleg tega poziv Komisiji razširjamo tudi s prijavo suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije z vidika kršitve zahteve po integriteti, ki bi se posledično lahko pokazala v korupciji oziroma klientelizmu (obstaja sum, da naj bi bile garaže pod tržnico namenjene Hotelu Kresija, čeprav gre za javno premoženje, pravne podlage za to pa ni).

Po našem prepričanju, prepričanju civilne iniciative, ZRC SAZU, mnogih drugih strokovnjakov s področja arheologije, arhitekture, etnologije, varovanja kulturne dediščine, urbanizma, urejanja okolja, idr., projekt v takšni obliki za to območje ni primeren in ni v javnem interesu. Celo več, projekt je v nasprotju z navedenimi in drugimi zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

Zaradi vsega navedenega pozivamo Komisijo, da nemudoma zavzame jasna stališča, ki so jih dolžni upoštevati zavezanci iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v primerih, ko prihaja do posegov v pogosto neoprijemljivo ter posledično tudi zelo ogroženo temeljno ustavno vrednoto kulturne dediščine.

Mojca Kucler Dolinar, Vodja Svetniškega kluba N.Si